ลำดับ เรื่อง วันที่ ไฟล์
1 การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เภสัช,ขับรถยนตร์) 07/12/2561 Download
2 รายงานขอจ้างออกแบบระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 04/12/2561 Download
3 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 08/10/2561 Download
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 08/10/2561 Download
5 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 18/09/2561 Download
6 การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 14/08/2561 Download
7 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกโรคเบาหวานและความดันสูง 10/07/2561 Download
8 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 06/07/2561 Download
9 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลวังวิเศษ 06/07/2561 Download
10 การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 06/07/2561 Download
11 คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 06/07/2561 Download
12 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดโรงพยาบาลวังวิเศษ 06/07/2561 Download
13 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 06/07/2561 Download
14 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลวังวิเศษ 06/07/2561 Download
15 คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM / HTN 02/04/2561 Download

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คู่มือสนทนาภาษาอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

1 2 3 4 5 6

| 6 มกราคม 2559 |

คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

| 7 มกราคม 2559 |

ผอ.รพ.วังวิเศษ และ จนท.รพ.วังวิเศษ ร่วมกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง"ต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561

ต้นรวงผึ้ง

| 12 กรกฎาคม 2561 |

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : อันดามัน-อ่าวไทย วิ่ง...ด้วยหัวใจ (2018-04-26)

กิจกรรมอื่น ๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตารางการให้บริการของโรงพยาบาลวังวิเศษ
วัน เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
จันทร์ ฝากครรภ์, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
อังคาร วางแผนครอบครัว, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พุธ ตรวจสุขภาพเด็กดี, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
พฤหัสบดี คลีนิคโรคความดัน, ทำฟันผู้ป่วยทั่วไป
ศุกร์ คลีนิคเบาหวาน, ทำฟันผู้ป่วยนัด

| 5 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------