โทร.075-296052

  • ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและพื้นฟูทันตสุขภาพแก่ปนะชาชนทุกกลุ่มอายุทั้งในเขตและ นอกเขตอำเภอวังวิเศษ ให้บริการทั้งในหน่วยบริการหลัก หน่วยปฐมภูมิของโรงพยาบาล หน่วยเคลื่อนที่ในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงการออกตรวจเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงและที่ชมรมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) และเวลานอกราชการ (16.30-20.30 น.)
  • มีทันตแพทย์ปฎิบัติงานทั้งหมด 3 คน โดยเป็นทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง 3 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน สาขาทันตกรรมจัดฟัน 1 คน และสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 คน มีทันตาภิบาล 8 คน ผู้ช่วยแพทย์ 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผ่านการอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 คน และเปิดให้บริการทันตกรรมจำนวน 3 ยูนิต
  • มีเครือข่ายในการให้บิรการทางทันตสขภาพอยู่ 7 เครือช่าย ได้แก่ รพ.สต.ในปง รพ.สต.อ่าวตง รพ.สต.บ้านสะพานเคียน รพ.สต.เขาวิเศษ รพ.สต.ท่งหลวง รพ.สต.หนองคล้า และรพ.สต.ท่าสะบ้า ให้บริการในการรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน คือ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และให้บริการด้านส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มอายุต่าง ๆ มีทันตแพทย์หมุนเวียนไปให้บริการทันตกรรมที่ รพ.สต.เขาวิเศษและรพ.สต.อ่าวตง สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง

|12 พฤศจิกายน 58|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. - ตรวจ และวินิจฉัยโรคในช่องปากพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก
  2. - อุดฟัน
  3. - ถอนฟัน
  4. - ขูดหินปูน / เกลารากฟัน / รักษาเหงือก
  5. - ผ่าฟันคุด / ตัดแต่งกระดุก / เจาะระบายหนองในและนอกช่องปาก
  6. - รักษารากฟันน้ำนม / ฟันแท้
  7. - ใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นและถอดได้

|12 พฤศจิกายน 58|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม ล่าสุด : วันทันตสาธารณสุข 10 มกราคม 2559

กิจกรรมอื่น ๆ

1.กิกรรมในเด็ก0-5 ปี

2.กิจกรรมในนักเเรียน

3.กิจกรรมในผู้สูงอายุ

4.กิจกรรมออกหน่วย

|14 มกราคม 59|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------