แนะนำโรงพยาบาล

 • เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 30 เตียง ที่ให้บริการการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การฟูื้นฟูสภาพ การป้องกันโรคทั้งในสถานบริการและชุมชน
 • สถานที่ตั้งอยู่ที่ 239 หมู่ที่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
 • โรงพยาบาลวังวิเศษตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม มีเนื้อที่ 27 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่ตั้ง 5 หน่วยบริการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องประชุม ห้องผู้อำนวยการ ห้องพักแพทย์เวร และห้องเอกสาร ชั้นล่างเป็น แผนกประชาสัมพันธ์ ห้องเวชระเวียน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด ห้องให้คำปรึกษา ศูนย์คุณภาพ ห้อง x-ray ห้องเก็บเงิน ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ห้องชันสูตร ห้องตรวจภายใน และห้องตรวจแพทย์ อาคาร 2 เป็นอาการชั้นเดียว ประกอบด้วย ลานคลินิกโครเรื้อรัง คลินิกยาเสพติด ห้องหัวหน้าพยาบาล ศูนย์ประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกทันตกรรม กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน คลังยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ คลังพัสดุ ห้องแพทย์แผนไทย งานกายภาพบำบัด และห้องจ่ายกลาง อาคาร 3 เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยในเตียงสามัญ 30 เตียง มีการจัดแยกห้องสามัญชาส 10 เตียง ห้องสามัญหญิง 10 เตียง ห้องแม่และเด็ก 4 เตียง ห้องพิเศษ 4 ห้อง ห้องแยกทั่วไป 1 ห้อง ประกอบด้วย 2 ยูนิต และห้อง negative pressure 1 ห้อง เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลวังวิเศษเป็นโรงพยาบาลของชุมชนที่มุ่งพัฒนาการบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ

   1. 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการรักษา    ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพแก่ประชาชน
   2. 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคคล      การเงิน ระบบสารสนเทศ และระบบการบริหารจัดการ
   3. 3. สนับสนุนและพัฒนาการบริการสุขภาพ    ในระดับภาคีเครือข่ายสุขภาพ
   4. 4. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ   เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่านิยม

- บริหารดี มีวินัย เต็มใจบริการ ประสานชุมชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เข็มมุ่ง

 1. 1.  พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (DM,HTN,COPD)     ให้มีประสิทธิภาพ
 2. 2.  พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยภายใต้     Patient safety goal
 3. 3.  บริหารจัดการการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------