คนดีในดวงใจของโรงพยาบาลวังวิเศษประจำปี 2558

j

(ต้องการดูรายละเอียด กดที่รูปภาพของแต่ละคน)

นาย วิชิต แสงแก้ว

หลักการดำเนินชีวิตส่วนตัว

  • รักครอบครัว
  • ใช้จ่ายอย่างประหยัด
  • ไม่มั่วสุมอบายมุข
  • ปฎิบัติตามนโยบายสาธารณะ

หลักการดำเนินชีวิตส่วนรวม

  • ยืดถือข้อเท็งจริงในการตัดสินใจ
  • มีความยุติธรรม
  • หลีกเลี่ยงอคติ
  • รอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

คติประจำใจ

  • ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

| 7 มกราคม 2559 |