ลำดับ รายการ EB ไฟล์
1 รางงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ EB1 Download
2 เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงานของหน่อยงานภาครัฐ EB2 Download
3 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีวงเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป EB3.1 Download
4 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีวงเงินสูงสุด EB3.2 Download
5 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท EB3.3 Download
6 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒) EB4 Download
7 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ EB1 Download
8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ EB2 Download
9 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี EB3 Download
10 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ EB4 Download
11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร EB5 Download
12 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ EB6 Download
13 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ EB7 Download
14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB8 Download
15 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB9 Download
16 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี EB10 Download
17 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB11 Download
18 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี EB12 Download
19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ EB13 Download
20 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ EB14 Download
21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน EB15 Download
22 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน EB16 Download
23 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน EB17 Download
24 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน EB18 Download
25 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ EB19
26 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB20
27 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ EB21 Download
28 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB23
29 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง EB24
30 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ EB25 Download
31 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ EB26 Download
32 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง EB2.1 Download
ลำดับ รายการ EB ไฟล์