ลำดับ รายการ ITA 2566 EB ไฟล์
322 ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 1
323 ข้อ MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 1
324 1.คำสั่ง/ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง MOIT 1
325 --1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 1 link
326 --1.2 มีคำสั่ง/ประกาศ  โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT 1 link
327 --1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) MOIT 1 link
328 --1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 1 link
329 2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT 1
330 --2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 1 link
331 --2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของ หน่วยงานงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT 1 link
332 --2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 1 link
333 ข้อ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน MOIT 2
334 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย MOIT 2
335 --1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (ประกอบด้วย) (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (ต้องมีครบทั้ง 4 รายการ) MOIT 2 link
336 --1.2 นโยบายของผู้บริหาร MOIT 2 link
337 --1.3 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT 2 link
338 --1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT 2 link
339 --1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT 2 link
340 --1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 2 link
341 --1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (ต้องมีครบ 5 รายการ) MOIT 2 link
342 --1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT 2 link
343 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT 2 link
344 3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT 2 link
345 4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT 2 link
346 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT 2 link
347 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน MOIT 2 link
348 7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม MOIT 2 link
349 8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT 2 link
350 9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน) MOIT 2 link
351 10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) MOIT 2 link
352 11.แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีของหน่วยงาน MOIT 2 link
353 12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT 2 link
354 13.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT 2 link
355 14.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT 2 link
356 15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ( ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (มีเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) MOIT 2
357 16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566(รอบ 6 เดือน และ รอบ 12) MOIT 2 link
358 17.รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT 2 link
359 18.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย MOIT 2
360 --18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 MOIT 2 link
361 --18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 MOIT 2 link
362 --18.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 2 link
363 --18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT 2 link
364 --18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1) MOIT 2 link
365 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตัวชี้วัดที่ 2
366 ข้อ MOIT 3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT 3
367 1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 3 link
368 2.มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานโดยต้องนำข้อเสนอการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ MOIT 3
369 --2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง MOIT 3
370 --2.2 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด MOIT 3
371 --2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ MOIT 3
372 --2.4 แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 3
373 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 3 link
374 ข้อ MOIT 4 หน่วยงานวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 4
375 1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน MOIT 4 link
376 --1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
377 --1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 4
378 --1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) MOIT 4
379 --1.4 มีสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT 4
380 --1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
381 2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด MOIT 4 link
382 --2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส MOIT 4
383 --2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT 4
384 -----1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
385 -----2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด MOIT 4
386 ------------2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส MOIT 4
387 ------------2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT 4
388 -----3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
389 3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา MOIT 4 link
390 --3.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
391 --3.2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 MOIT 4
392 --3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 4
393 ข้อ MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT 5
394 ไตรมาส 1 MOIT 5
395 -1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 link
396 -2. มีแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) MOIT 5
397 -3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5
398 ไตรมาส 2 MOIT 5
399 -1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้ลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 link
400 -2. มีแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - เดือน มีนาคม 2566) MOIT 5
401 -3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5
402 ไตรมาส 3 MOIT 5
403 -1. มีบันทึกข้อความที่ ผู้บริหารลงนามรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 link
404 -2. มีแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 - เดือน มิถุนายน 2566) MOIT 5
405 -3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5
406 ไตรมาส 4 MOIT 5
407 -1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5 link
408 -2. มีแบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - เดือน กันยายน 2566) MOIT 5
409 -3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 5
410 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 3
411 MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6
412 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล MOIT 6
413 --1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 6 link
414 --1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ 2566(แนบตามข้อ 1.1) MOIT 6 link
415 --1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 6 link
416 2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน MOIT 6
417 --2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 6 link
418 --2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (แนบตามข้อ 2.1) MOIT 6 link
419 --2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 6 link
420 MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคลากร MOIT 7
421 ไตรมาส 2 รอบสอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) MOIT 7
422 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 7 link
423 2.มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT 7 link
424 3.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการลูกจ้าง ประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) MOIT 7 link
425 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 7 link
426 ไตรมาส 3 รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566) MOIT 7
427 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก(ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 7
428 2.มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT 7
429 3.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการลูกจ้าง ประจำพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) MOIT 7
430 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 7
431 MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT 8
432 1.มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย MOIT 8
433 --1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT 8 link
434 --1.2 โครงการ MOIT 8 link
435 2.มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT 8 link
436 3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 8 link
437 4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT 8 link
438 5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ ( On air)  MOIT 8 link
439 6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 8 link
440 ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 4
441 MOIT 9 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน MOIT 9
442 1.มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 9 link
443 2.มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 9 link
444 3.มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1 และข้อ 2 อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน APPlication หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT 9 link
445 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 9 link
446 MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน MOIT 10
447 ไตรมาส 2 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน) MOIT 10
448 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 link
449 2.มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1) MOIT 10 link
450 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย MOIT 10
451 -2.1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT 10
452 -2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT 10
453 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 link
454 ไตรมาส 4 (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน) MOIT 10
455 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 link
456 2.มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1) MOIT 10 link
457 รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566) ประกอบด้วย MOIT 10
458 --2.1 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT 10
459 --2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT 10
460 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 10 link
461 MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT 11 link
462 1.มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้1.ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 MOIT 11
463 --1.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 11
464 --1.2 โครงการ/กิจกรรม MOIT 11
465 2.มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา อย่างชัดเจน) MOIT 11
466 3.มีรายงานการประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก MOIT 11
467 4.มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT 11
468 5.มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT 11
469 6.มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ  สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4) MOIT 11
470 7.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 11
471 ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน ตัวชี้วัดที่ 5
472 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ MOIT 12
473 ไตรมาส 2 หรือ ไตรมาส 3 MOIT 12
474 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 12
475 2.มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1 ถึง ข้อ 6 MOIT 12
476 3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT 12
477 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 12
478 ไตรมาส 4 MOIT 12
479 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1 ถึง ข้อ 5 MOIT 12 link
480 2.มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1 ถึง ข้อ 5 (แนบตามข้อ 1) MOIT 12 link
481 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 12 link
482 MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรม MOIT 13
483 การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 MOIT 13
484 ไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 MOIT 13
485 1.มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 MOIT 13 link
486 2.มีรายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 13 link
487 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 13 link
488 ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ 6
489 MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน MOIT 14
490 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 14 link
491 2.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT 14 link
492 --2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและมีผัง กระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน MOIT 14
493 --2.2 การยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน MOIT 14
494 --2.3 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2 MOIT 14
495 --2.4 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป MOIT 14
496 --2.5 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT 14
497 3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ MOIT 14 link
498 --3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานรัฐ MOIT 14
499 --3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ MOIT 14
500 --3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง MOIT 14
501 --3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT 14
502 4.มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามข้อ 2 และ ข้อ 3 MOIT 14 link
503 5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 14 link
504 ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 7
505 MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 15
506 1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 15
507 --1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15
508 --1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่าน ความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น MOIT 15
509 --1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15
510 2.แผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 15
511 --2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15
512 --2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบฟอร์ม 1 ตามคู่มือฯ) จัดส่ง Link แผนปฏิบัติการฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 MOIT 15
513 --2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 15
514 MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน MOIT 16
515 ไตรมาสที่ 2 MOIT 16 link
516 1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) MOIT 16
517 --1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และมีการขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
518 --1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ   MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 MOIT 16
519 --1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
520 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) MOIT 16
521 --2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
522 --2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  MOIT 16
523 --2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
524 ไตรมาสที่ 4 MOIT 16 link
525 1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) MOIT 16
526 --1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
527 --1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566) หน่วยงานต้องนำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT 16
528 --1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
529 2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) MOIT 16
530 --2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
531 --2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 16
532 --2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 16
533 MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ MOIT 17
534 ไตรมาสที่ 2 MOIT 17
535 1.มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ของหน่วยงาน MOIT 17 link
536 2.มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน MOIT 17 link
537 3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17 link
538 4.มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้ง 8 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-8) หน้า 92-100 MOIT 17 link
539 5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17 link
540 ไตรมาสที่ 4 MOIT 17
541 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17
542 2.มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หน้า 101) MOIT 17
543 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 17
544 MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT 18
545 ไตรมาสที่ 2 MOIT 18
546 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT 18 link
547 2.มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ต้องมีความสอดคล้องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 17 MOIT 18 link
548 3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2. MOIT 18 link
549 4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 18 link
550 MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT 19
551 ไตรมาสที่ 2 MOIT 19
552 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 MOIT 19 link
553 2.มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1) MOIT 19 link
554 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 19 link
555 ไตรมาสที่ 4 (ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566) MOIT 19
556 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 14 กันยายน 2566 MOIT 19 link
557 2.มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) MOIT 19 link
558 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 19 link
559 ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวชี้วัดที่ 8
560 MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 MOIT 20
561 1.มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้าน ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 20 link
562 -1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT 20
563 -1.2 โครงการ MOIT 20
564 2.มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT 20
565 3.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 MOIT 20
566 4.มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT 20
567 5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT 20
568 6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 20
569 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9
570 MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน MOIT 21
571 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น MOIT 21
572 2.มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) MOIT 21
573 3.มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2565 ถึงมีนาคม 2566) MOIT 21
574 4.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT 21
575 5.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT 21
576 6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 21
577 MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน MOIT 22
578 ไตรมาสที่ 2 MOIT 22
579 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามลงนามรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 link
580 2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 link
581 3.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 link
582 ไตรมาสที่ 4 MOIT 22
583 1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามลงนามรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  MOIT 22 link
584 2.มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานสำเนาคำตอบรายงานฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ MOIT 22 link
585 3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT 22 link
ลำดับ รายการ EB ไฟล์