ITA 2562

วันที่เรื่องไฟล์
25620522EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
     1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไฟล์
     1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ ไฟล์
25620522EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อไฟล์
     2.1 คำสั่งแต่งตั้ง หน.จนท และ หน.จนท ไฟล์
     2.2 แผนจัดซื้อยา ไฟล์
     2.3 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ไฟล์
     2.4 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไฟล์
     2.5 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ ไฟล์
     2.6 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์
     2.7 คส.มอบอำนาจ 1496-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง) ไฟล์
     2.8 คำสั่งปิดและปลดประกาศ ไฟล์
     2.9 แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP ไฟล์
     2.10 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท) ไฟล์
     2.11 แบบแสดงบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) ไฟล์
     2.12 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์
     2.13 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไฟล์
     2.14 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน ไฟล์
     2.15 สธ_ 0217-ว3001 (16 ต_ค_ 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ ไฟล์
     2.16 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 ไฟล์
     2.17 ต้วอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2 ไฟล์
     2.18 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ไฟล์
     2.19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง ไฟล์
     2.20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ไฟล์
25620522EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
     3.1 โครงการที่1,โครงการที่2 ไฟล์
25620522EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
     4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ไฟล์
     4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ไฟล์
     4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ไฟล์
     4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ไฟล์
     4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์
25620522EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
     5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ ไฟล์
     5.2 โครงการ ไฟล์
     5.3 รายงานการประชุม ไฟล์
     5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ ไฟล์
25620522EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
     6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ ไฟล์
     6.2 โครงการ ไฟล์
     6.3 รายงานการประชุม ไฟล์
     6.4 แผนงานโครงการ ไฟล์
25620522EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
25620522EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ
          กำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล ไฟล์
     8.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไฟล์
     8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไฟล์
     8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลไฟล์
     8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
          เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ไฟล์
25620522EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
     9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ไฟล์
     9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงานDownload
     9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร Download
     9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน Download
     9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย Download
     9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH Download
     9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562 Download
     9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนDownload
     9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560Download
     9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode Download
     9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)Download
     9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไฟล์
     9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไฟล์
     9.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ไฟล์
     9.4 แผนการเงินปี 2562
25620522EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
     10.1 ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ไฟล์
     10.1.1 หนังสือขออนุมัติแผน ปี 2562ไฟล์
     10.1.2 หนังสืออนุมัติแผน ปี 2562ไฟล์
     10.2.1 แผนงานประจำ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562ไฟล์
     10.2.2 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562ไฟล์
     10.2.3 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562 ไฟล์
     10.2.4 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562ไฟล์
     10.2.5 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562ไฟล์
25620522EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     11.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไฟล์
     11.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 2561ไฟล์
25620522EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
     12.1 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562ไฟล์
     12.1.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน ปี2562ไฟล์
     12.1.2 แผนงบประมาณ ปี2562 ไฟล์