ให้บริการผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลในวันและเวลาราชการและวันหยุดนักขัตกฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมีขอบเขตงานบริการดังนี้

  1. 1.งานประชาสัมพันธ์ ติดต่อ สอบถามข้อมูล
  2. 2.งานประเมิน / คัดกรอง ผู้รับริการ
  3. 3.งานบริการตรวจวินิจฉัย / รักษาโรค
  4. 4.งานบริการคลินิกพิเศษ โรคหอบหืด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้องรัง
  5. 5.งานลงทะเบียนรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
  6. 6.งานรับ - ส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง
  7. 7.งานบริการเปลเพื่อรับและส่งผู้ป่วยไปยังแผนกต่าง ๆ

| 12 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 3 ทีม
 • ให้บริการตรวจและบำบัดรักษา ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่สโมง
 • ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมตลอด 24 ชั่วโมง
 • งานบริการจัด จ่ายยา และงานการเงินนอกเวลา (20.00 - 08.00 น.)
 • งานชันสูตรศพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางคดี
 • งานวิทยากรด้านการปฐมพยาบาล

| 12 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • จัดเตรียม จัดทำ จัดเก็บ ให้บริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่สถิติผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อใช้อ้างอิงทางกฎหมาย โดยความร่วมมือร่วมใจของแต่ละสหวิชาชีพรวมถึงบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประทับใจในการบริการ

| 13 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • บริการดูแลการคลอดในทุกระยะตลอด 24 ชั่วโมง ทำคลอดปกติและผิดปกติในกรณีฉุกเฉิน ดูแลมารดาและทารกแรกเกิด 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปที่เจ็บครรภ์และมีภาวะแทรกซ้อน ดูแลการส่งต่อมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
 • บริการปฐมนิเทศ หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ที่ฝากครรภ์ที่รพ.วังวิเศษ ทุกวนจันทร์เช้า

| 13 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • การให้บริการผ้าสะอาด ทุกหน่วยงานสามารถเบิกผ้าได้ตามความต้องการในเวลา 15.00 -15.30 น. วันละ 1 ครั้ง
 • การจัดการกับผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยแล้ว ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนำถังที่มีฝาปิดมิดชิดเตรียมไว้ เพื่อแยกผ้า เปื้ยก เหงื่อไคล ผ้าเปื้อนเลือด และผ้าติดเชื้อ รอการไปรับมาซักที่หน่อยซักฟอกในตอนเช้า 2 ครั้ง คือเวลา 07.00 - 08.00 น. และเวลา 10.30 น. โดยเจ้าหน้าที่ซักฟอก
 • เย็บผ้า และซ่อมแซมผ้าให้เพียงพอใช้งาน

| 11 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • เป็นศูนย์กลางการล้างเครื่องมือและจัดเตรียมวัสดุการแพทย์ที่ต้องได้รับการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ บริการเครื่องมือ/อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันเวลาในการใช้งานให้บริการทุกหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และตอบสนองนโยบาย ในการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาล
 • การรับ-ส่งเครื่องมือทางการแพทย์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยการรับเครื่องมือปนเปื้อนจากหน่วยงาน 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 08.00-08.30 น. และตอนบ่ายเวลา 15.00-16.00 น.

| 10 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • มีระบบเฝ้าระวังติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เหมาะสมกับองค์กร และผู้รับบริการ โดยกำหนดตำแหน่งติดเชื้อที่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ (ปริมาณการติดเชื้อที่พบบ่อยแต่ละหน่วยงานเช่น CAUTI , Episiotomy, Excission เป็นต้น) และเป็นเป้าหมายของการควบคุมป้องกัน
 • มีการเฝ้าระวังการติดเชื้อ ในผู้ป่วย บุคลากร และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ (กำหนดการเฝ้าระวังแบบ Target Surveillanec)
 • การเฝ้าระวังภาวะ Phlebitis จากการให้สารน้ำและฉีดยาเข้าทางสายเลือดดำ
 • การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ
 • เฝ้าระวังการติดต่อเชื้อของแผล Episiotomy
 • การเฝ้าระวังการติดเชื้อที่สะดือของทารกแรกคลอดอายุต่ำกว่า 7 วัน
 • การติดเชื้อในทารกแรกเกิดผ
 • ดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจ่ายเชื้อดื้อยาอย่างเป็นระบบ (เน้น การล้างมือและการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ) โดยเฉพราะ MRSA, MDR

| 10 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ผลิตและให้บริการอาหารทั่วไป อาหารเฉพาะโรค ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้ป่วย
 • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • บริการอาหารผู้ป่วยทางสายให้อาหารรวมถึงการสอนญาติผู้ป่วยผลิตอาหารทางสายยาง
 • บริการอาหารเช้าผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน
 • บริการน้ำหวานแก่ผู้ป่วยหลังคลอดและผู้ป่วยขายน้ำตามห้องฉุกเฉินและตึกผู้ป่วยใน
 • บริการอาหารในงานพิเศษต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เช่น งานปีใหม่ งานรับ-ส่งเจ้าหน้าที่
 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยคลินิกเบาหวานและผู้ป่วยคลินิกความดัน
 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวานในโครงการการตรวจตา

| 13 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ยาเสพติด......

| 08 กรกฎาคม, 2019 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------