โทร.075-296052

  • งานบริการเภสัชกรรม : บริการจัดจ่ายยาแก่ผู้รับบริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.และให้บริการจัดจ่ายยาคลินิกวัณโรคทุกวันอังคาร ,คลินิกหอบหืด ในบ่ายวันอังคารที่ 2 และอังคารสุดท้ายของเดือน,คลินิก ARV ทุกวันอังคาร ,คลินิกความดันโลหิตสูง ทุกวันพฤหัส และคลินิกเบาหวานทุกวันศุกร์ รวมทั้งจัดจ่ายยาคลินิกโรคเรื้อรังที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในวันจันทร์ อังคาร และวันพุธ
  • งานบริหารเวชภัณฑ์ : คัดเลือก จัดซื้อจัดหา ควบคุม เก็บรักษา จัดจ่าย และกระจายยาแก่หน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลระดับรองใน คปสอ.วังวิเศษ
  • งานเภสัชกรรมคลินิกและวิชาการ : เฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ,ให้คำปรึกษาด้านยา ,ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ ,สนับสนุนการใช้ยาสมเหตุสมผล
  • ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในเขต อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

| 13 พฤศจิกายน, 2015 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก โหลิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์และปรสิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกัน วิทยาคลินิก จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด ให้บริการ ตรวจสุขภาพแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลประจำปี และหน่วยงานส่วนภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ
  • ในเวลาราชการ วันจันทร์ - พุธ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ ซึ่งคลินิกความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ให้บริการตั้งแต่ 07.30 เพื่อเจาะเลือดให้กับผู้ป่วยที่งดอาหาร โดยให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE เพื่อความสะดวกกับผู้ป่วย
  • นอกเวลาราชการสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเมื่อต้องการตรวจวิเคราะห์ด่วน เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตรวจหาสารเสพติด และวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • การส่งต่อภายนอก จะส่งตัวอย่างที่ไม่สามารถทดสอบได้ ไปตรวจวิเคราะห์ต่อยังสถานบริการภายนอกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ หรือ มาตรฐาน ISO 15189 ประกอบไปด้วย ศูนย์วิทยาศาศตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง โรงพยาบาลตรัง และ บริษัทโปรเฟสชันแนล ลาบอราทอรี่ แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด และมีการประเมินหน่วยงานที่ส่งต่อปีละ 1 ครั้ง

| 11 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 10 พฤศจิกายน, 2015 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------