รายงานข้อมูลการให้บริการทั่วไปของโรงพยาบาล

เวชสถิติ :

 1. 1.จำนวนผู้รับบริการทั้งหมด
 2. 2.จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
 3. 3.จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด
 4. 4.จำนวนวันนอนผู้ป่วยในทั้งหมด
 5. 5.จำนวนผู้ป่วยใน UC
 6. 6.AdiRW รวมผู้ป่วยในทุกสิทธิ
 7. 7.RW/AdiRW รวมผู้ป่วยใน UC
 8. 8.CMI ผู้ป่วยในสิทธิ
 9. 9.CMI ผู้ป่วยใน UC
 10. 10.จำนวนผู้ป่วยใน Readmit ด้วยโรคเดิมภายใน 28 วัน
 11. 11.จำนวนผู้ป่วยในโรค DM/HT/COPD/CVD/IHD/Asthma
 12. 12.ร้อยละผู้ป่วยในโรค DM/HT/COPD/CVD/IHD/Asthma
 13. 13.จำนวนผู้ป่วยในโรค DM/HT/COPD/CVD/IHD
 14. 14.ร้อยละผู้ป่วยในโรค DM/HT/COPD/CVD/IHD
 15. 15.จำนวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน
 16. 16.จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (ไม่รวมรหัส Z ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ)
 17. 17.สัดส่วนผู้ป่วยนอกต่อผู้ป่วยใน
 18. 18.ร้อยละการ Admit ผู้ป่วยในเปรียบเทียบกับผู้ป่วยนอก

ฝากครรภ์ :

 1. 1.จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่อายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์
 2. 2.จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่คลินิกฝากครรภ์
 3. 3.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์
 4. 4.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาใชบริการฝากครรภ์
 5. 5.จำนวนครั้งหญิงตั้งครรภ์ที่มาใช้บริการฝากครรภ์
 6. 6.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุ<=20ปี
 7. 7.จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HCT
 8. 8.จำนวนหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC รายใหม่ที่ได้รับการตรวจ HCT
 9. 9.จำนวนหญิงตั้งครรภ์สิทธิ UC รายใหม่ที่มีภาวะโลหิตจาง/Hb typingผิดปกติ
 10. 10.จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ UC/UCรายใหม่<=12สัปดาห์

เภสัชกรรม :

 1. 1.มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด
 2. 2.มูลค่าการใช้สมุนไพร
 3. 3.ร้อยละการใช้สมุนไพร
 4. 4.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยนอกทั้งหมด (รวมที่ไม่มียา)
 5. 5.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยใน (เฉพาะที่มีการสั่งใช้ยา)

ระบาดวิทยา :

 1. 1.จำนวนผู้ป่วย ILI
 2. 2.ร้อยละผู้ป่วย ILI